Wniosek o ul. Łąkową i Mokrą

Mieszkańcy ul. Łąkowej i Mokrej przygotowali wniosek o ograniczenie prędkości oraz ruchu samochodów ciężarowych na ich ulicach. Rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod tym wnioskiem. Poniżej jego pełny tekst.

Szanowny Pan
Arkadiusz Kosiński
Burmistrz Gminy Brwinów

WNIOSEK

O WYSTĄPIENIE DO STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO O WPROWADZENIE OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI NA ULICACH ŁĄKOWA I MOKRA ORAZ ZAKAZU RUCHU POJAZDÓW 3,5 T

 

W związku z art. 10 ust. 5[1], art. 21 ust. 1[2] ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organ zarządzający ruchem[3] zwracamy się z wnioskiem o wystąpienie przez Burmistrza Gminy Brwinów – zarządcy dróg gminnych – do Starosty Pruszkowskiego z wnioskiem o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na drogach gminnych w Żółwinie w ul. Łąkowej (na całej jej długości) i ul. Mokrej (od skrzyżowania z ul. Łąkową do ulicy Nadarzyńskiej).

UZASADNIENIE

Ulice Łąkowa i Mokra w Żółwinie są drogami gminnymi, którymi zarządza Burmistrz Gminy Brwinów[4]. Z kolei w myśl ww. przepisów Starosta Powiatu Pruszkowskiego zarządza ruchem na drogach gminnych. Do właściwości organu zarządzającego ruchem na drogach należy m.in. zmniejszenie, za pomocą znaków drogowych, dopuszczalnej prędkości obowiązującej na obszarze zabudowanym, w jakim znajdują się ww. ulice.

Poniżej przedstawiamy stan faktyczny dotyczący ww. ulic:

 • ulice Łąkowa i Mokra tworzą popularny ciąg komunikacyjny nie tylko dla ich mieszkańców, ale także dla mieszkańców z dalszych części Żółwina (ul. Leśnej, ul. Nadarzyńskiej, ul. Słonecznej i z tzw. południowego Żółwina);
 • wśród uczestników ruchu drogowego na ww. ulicach jest znaczna liczba pieszych i rowerzystów, w tym dzieci oraz osób starszych, którzy nie mają odizolowanej od ruchu samochodowego przestrzeni do poruszania się, gdyż na całym szlaku komunikacyjnym brak jest chodników i poboczy,
 • z ulic korzystają samodzielnie dzieci, które chodzą i jeżdżą rowerami, deskorolkami, hulajnogami do szkół w Żółwinie i Podkowie Leśnej,
 • ulice te są popularnymi miejscami spacerów z dziećmi (również w wózkach dziecięcych), psami, jest to również (niestety) miejsce zabaw dla niektórych dzieci (grają w piłkę, jeżdżą na rowerach, na rolkach, biegają), jest to również miejsce, gdzie biegają liczne koty,
 • ulice znajdują się na obszarze zabudowanym, na którym obowiązuje ustawowe ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym, czyli 50 km/h,
 • obecnie na ww. ulicach nie obowiązują żadne ograniczenia dla ruchu pojazdów, w tym brak jest ograniczeń prędkości oraz ruchu samochodów powyżej 3,5 t,
 • tylko na części ul. Łąkowej położony jest asfalt, na pozostałej części Łąkowej oraz na całej długości ul. Mokrej jest tzw. destrukt bitumiczny (na fragmencie ul. Łąkowej od posesji nr 36 do posesji nr 42 jest on w fatalnym stanie technicznym),
 • obecnie ww. drogami poprowadzony jest objazd na czas budowy chodnika w ul. Nadarzyńskiej – nie wprowadzono żadnych ograniczeń w ruchu pojazdów (prędkości, czy pojazdów powyżej 3,5 t),
 • objazdem poruszają się samochody ciężarowe dostawcy – mimo możliwości wjazdu na budowę od drugiej strony ul. Nadarzyńskiej,
 • w niedalekiej przyszłości ul. Nadarzyńska będzie ponownie zamykana – np. na czas budowy kanalizacji – co ponownie spowoduje konieczność zorganizowania objazdu ul. Łąkową i ul. Mokrą (w przeszłości ul. Nadarzyńska była już zamykana, np. z powodu jej zamarznięcia na znacznej długości, a objazd prowadzony był ul. Łąkową i Mokrą),
 • Łąkowa i Mokra są bardzo wąskimi drogami – na wielu ich fragmentach NIE MA MOŻLIWOŚCI minięcia się dwóch samochodów osobowych, a ledwo mieszczą się pojedyncze ciężarówki,
 • w najwęższych miejscach szerokość ul. Mokrej wynosi poniżej 4 m: np. 3,90 m od karpy do końca destruktu bitumicznego (przy posesji nr 5), 3,85 m od głazu narzutowego do końca destruktu bitumicznego (róg działki nr 181/3)[5], podobnie wąskie miejsca znajdują się w ulicy Łąkowej,
 • na części ul. Łąkowej brak jest oświetlenia ulicznego, co powoduje dodatkowe zagrożenie dla pieszych i zwierząt oraz źle lub wcale nieoświetlonych rowerzystów,
 • na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Mokrej zlokalizowany jest „mostek” nad nieczynnym przepustem pod drogą[6], jest to bardzo niebezpieczne miejsce, nieoznakowane (!), zlokalizowane na samym zakręcie, często zarośnięte krzakami; nie ma tam możliwości minięcia się dwóch aut, a w czasie objazdu w godzinach szczytu tworzą się zatory; nie ma też możliwości skrętu dla dużego samochodu ciężarowego (zdarzyła się sytuacja całkowitego zablokowania objazdu), szerokość mostka wynosi zaledwie 4m i jest zlokalizowany na samym zakręcie,
 • w wielu wąskich miejscach zachowanie ustawowej odległości 150 cm od mijanego rowerzysty w praktyce jest bardzo trudne, co przy dozwolonej prędkości 50 km/h jest bardzo niebezpieczne,
 • na ww. ulicach rodzaj nawierzchni (żwir, piach) powoduje wzniecanie tumanów kurzu, co jest zmorą pieszych, rowerzystów oraz okolicznych mieszkańców,
 • nie wszystkie niebezpieczne miejsca są dostatecznie oznaczone (np. karpy w ul. Mokrej, które dodatkowo zwężają przejazd drogą; rów w ul. Łąkowej przy Kasztanowej, który często jest zarośnięty, a obok niego jest tylko jeden mały słupek),
 • przy wylocie ul. Niecałej na ul. Mokrą widoczność jest bardzo ograniczona, gdyż z obu stron rosną wysokie i gęste krzaki samosiejki,
 • okolice ul. Łąkowej i Mokrej to miejsce intensywnej budowy nowych domów jednorodzinnych, co powoduje wzmożony ruch kołowy dużych pojazdów ciężarowych jeżdżących na okoliczne budowy.

Jako wnioskodawcy uważamy, że jazda samochodami i motocyklami tymi drogami z prędkością 50 km/godz. i większą, co również ma miejsce[7], stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych, rowerzystów, szczególnie dzieci oraz zwierząt. Na ww. drogach bardzo rzadko pojawia się patrol Policji czy Straży Miejskiej (Żółwin jest znacznie oddalony od siedzib tych służb, a od Gminy dodatkowo oddzielony jest Podkową Leśną, co powoduje dodatkowe problemy przy podejmowanych interwencjach ww. służb).

Poruszanie się samochodów z dozwoloną prędkością 50 km/h po ww. ulicach powoduje nasze ogromne obawy o nasze życie i zdrowie, a przed wszystkim dzieci i zwierząt. Niejednokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji na tych drogach. W ostatnim czasie doszło do stłuczki na ul. Łąkowej (na rogu ul. Kasztanowej – kolejne bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie jest bardzo słaba widoczność). W przeszłości dochodziło do drobnych kolizji (np. na mostku na rogu ul. Łąkowej i ul. Mokrej), potrąceń – w tym śmiertelnych – zwierząt. Nie raz auta wpadały do okolicznych rowów. Nasze obawy i oceny nie są odosobnione, wiele krytycznych komentarzy i opinii pojawia się w trakcie różnych spotkań mieszkańców, w czasie dyskusji prowadzonych w internecie.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie ww. ograniczenia prędkości nie rozwiąże wszystkich naszych problemów i nagle wszyscy kierowcy nie zaczną jeździć wolniej i spokojniej. Wierzymy jednak, że przynajmniej część kierowców zastosuje się do wprowadzonych ograniczeń, a pojawienie się nowych znaków na drogach zmusi niektórych przynajmniej do chwili refleksji. Wydaje się nam również, że wielu kierowców jest formalistami i jeździ bez zastanowienia tyle, ile pokazują znaki (lub GPS). W naszym przekonaniu oni też zwolnią. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na prowadzone akcje i kampanie na świecie na rzecz trwałego ograniczania prędkości na drogach. Ich efekty i prowadzone badania niezbicie dowodzą, że ograniczanie prędkości sprzyja ograniczeniu wypadków (w tym śmiertelnych), wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a co za tym idzie przynosi wymierne skutki finansowe w postaci mniejszych kosztów leczenia ofiar wypadków, czy likwidacji zdarzeń drogowych. W Szwecji, gdzie polityka krajowa opiera się o wizję zero (zero zabitych w wypadkach), mówi się wprost: „Działania mające na celu osiągnięcie wizji zero pozwoliły nam zrozumieć, że aby piesi i rowerzyści mogli przeżyć wypadek, musi obowiązywać ograniczenie prędkości 30 km/h”[8]. Również doświadczenia krajowe przynoszą pozytywne efekty – np. w Gdańsku ograniczenie prędkości do 30 km/h spowodowało spadek zabitych o 30%[9].

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w ul. Łąkowej i ul. Mokrej, w tym przede wszystkim zwrócenie się do Starosty Pruszkowskiego o:

 • wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h dla wszystkich pojazdów,
 • ograniczenia dla ruchu pojazdów powyżej 3,5 t, z wyłączeniem pojazdów służb miejskich oraz pojazdów zaopatrujących okoliczne budowy.

Jednocześnie wyrażamy chęć i gotowość współpracy przy podejmowanych przez Pana Burmistrza działaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach w Żółwinie.

[1] Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6 (ust. 6 brzmi: „prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych”).

[2] „Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym”.

[3] „Organ zarządzający ruchem rozpatruje w szczególności projekty organizacji ruchu a także rozpatruje wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu”.

[4] Art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

[5] Pomiarów dokonano w terenie w dniu 20 czerwca 2016 r.

[6] Mostek z przepustem nie spełniają w tej chwili żadnej roli a jednocześnie bardzo utrudniają ruch na drodze.

[7] Wielu mieszkańców skarży się, że jadać z prędkością ok. 50 km/h inne pojazdy ich wyprzedzają z dużo wyższą prędkością.

[8] http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/20151210_1_sweden.pdf

[9] http://en.30kmh.eu/2015/12/07/how-road-safety-in-european-cities-is-increasing-thanks-to-30-kmh-20mph/

1 myśl na temat “Wniosek o ul. Łąkową i Mokrą

Dodaj komentarz