Zebranie Wiejskie w sprawie przedszkola

W dniu 1 czerwca 2016 roku odbyło się w budynku Szkoły w Żółwinie Zebranie Wiejskie w sprawie budowy przedszkola. Mieszkańcy jednogłośnie podjęli uchwałę popierającą tę inwestycję.

Zebranie poprowadził Sołtys Karol Marchwiak. Na sali, oprócz mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni miejsce zajęli Radni Gminy Brwinów, Pan Jacek Pachnik, oraz Pan Józef Streżyński, a także Sołtys Tereni, Pan Stanisław Frej.

Najważniejszym punktem porządku obrad było sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie planowanej budowy przedszkola.

Pan Karol Marchwiak przypomniał historię darowizny terenu pod budowę przedszkola i placu zabaw przez członków likwidowanego Kółka Rolniczego. ( Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy tutaj. http://naszzolwin.pl/2016/04/27/co-z-ta-darowizna/

Podsumowując, stwierdził on, że pomimo ważnego pozwolenia na budowę i zarezerwowanych środków w planach inwestycyjnych, budowa do dziś nie została realnie rozpoczęta.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Sołeckiej, Pan Paweł Komender, uzasadniając konieczność budowy, kwestionowaną przez Władze Gminy.

Budowa przedszkola była planowana od lat i została ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016-2017.

Argumentem Władz Gminy przeciwko budowie jest, ich zdaniem, zbyt mała liczba dzieci w naszych miejscowościach.  By sprawdzić stan faktyczny, Rada Sołecka zasięgnęła informacji w naszej Parafii. Okazało się, że w ostatnich 3 latach ochrzczone zostało ponad 100 dzieci. W najbliższych latach powinny one trafić do nieistniejącego przedszkola.

Również dane z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Brwinów wskazują na liczbę 120-130 dzieci, które corocznie powinny uczęszczać do przedszkola w Żółwinie.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Bolesław Margas, jeden z darczyńców terenu pod przedszkole. Wyraził swoje głębokie rozczarowanie i zdziwienie postępowaniem Władz Gminy.

Obecni na sali Radni zabrali głos, potwierdzając konieczność budowy przedszkola, jednocześnie wskazując na ograniczenia budżetowe Gminy.

Po burzliwej dyskusji mieszkańcy jednogłośnie podjęli uchwałę, wzywającą Władze Gminy do  realizacji tej inwestycji w roku 2017. Poniżej pełna treść uchwały:

Uchwała nr 1

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółwin
01 czerwca 2016
w Zespole Szkół w Żółwinie.

W sprawie planowanej budowy przedszkola samorządowego w Żółwinie, na działce ew. nr 224/3 przy ul. Nadarzyńskiej, będącej przedmiotem darowizny celowej mieszkańców Owczarni, Tereni i Żółwina z przeznaczeniem na budowę przedszkola i placu zabaw.

Par. 1

Mieszkańcy Sołectwa Żółwin wnoszą do Zarządu Gminy Brwinów oraz Rady Gminy Brwinów o uwzględnienie w budżecie gminnym na rok 2017 środków na budowę przedszkola w Żółwinie oraz realizację ww. inwestycji w roku 2017, zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Gminy Brwinów.

 

 

Dodaj komentarz