Zebranie Rady Sołeckiej

Dnia 13 czerwca 2014 roku odbyło się zebranie Rady Sołeckiej na temat bieżących problemów Żółwina, a w szczególności następujących spraw:

  1. Boisko „Orlik”
  2. Trasa autobusu PKS
  3. Oświetlenie ul. Granicznej i Szkolnej
  4. Zabezpieczenie ul. Szkolnej

Po zebraniu Sołtys  Pan Karol Marchwiak wystosował następujące pismo do Burmistrza Brwinowa:

Żółwin, dnia 2012-06-14

Szanowny Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
w/m

Szanowny Panie Burmistrzu,

w dniu 13 czerwca 2012 roku odbyło się zebranie Rady Sołeckiej sołectwa Żółwin. W wyniku konsultacji z mieszkańcami i dyskusji na tym spotkaniu pragniemy przedstawić Panu kilka sugestii i wniosków dotyczących aktualnej sytuacji wsi Żółwin:

  1. Boisko „Orlik”: wg. naszych informacji oficjalne otwarcie boiska nastąpi dopiero 26 czerwca. Niestety, już obecnie na boisku tym, praktycznie bez przerwy przebywa młodzież i dzieci, przechodząc przez płot lub wyłamując zamknięcia. Boisko jest zaśmiecone i zaniedbane. W związku z powyższym zwracamy się o jak najpilniejsze ustanowienie zarządcy tego obiektu i zadbanie o jego ochronę. Jednocześnie sugerujemy, aby funkcję zarządzającego powierzyć dyrektorowi Zespołu Szkół w Żółwinie. Obiekt „Orlik” jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół i w naturalny sposób stanowi jego zaplecze sportowo-rekreacyjne. Powierzenie zarządu jakiejkolwiek innej jednostce administracji w Brwinowie, oddalonej o wiele kilometrów nie zapewni odpowiedniego nadzoru i opieki dla tego obiektu.
  2. Trasa autobusu PKS: Obecny przebieg trasy autobusu PKS pomija duże obszary wsi Żółwin, w szczególności okolice ulicy Granicznej i Szkolnej. Sugerujemy przywrócenie istniejącego przez wiele lat przystanku przy Zespole Szkół w Żółwinie i poprowadzenie trasy okrężnej przez ul. Graniczną i ul. Szkolną. Taka trasa i ten przystanek zapewnią dojazd do wielu nowopowstałych domów, a przede wszystkim do Zespołu Boisk „Orlik” oraz do Zespołu Szkół.
  3. Oświetlenie ul. Granicznej i Szkolnej: było przewidziane do realizacji na przełomie roku 2011 i 2012. lecz do chwili obecnej nie zostały poczynione żadne kroki w tym kierunku. Prosimy o pilne podjęcie realizacji tego zadania.
  4. Zabezpieczenie ul. Szkolnej: wg. naszych informacji wkrótce rozpocznie się realizacja budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że nadal nie zostało rozwiązane odwodnienie tej ulicy. Jest ona zagłębiona poniżej poboczy. Konieczne jest wykonanie rowu odwadniającego od strony terenów ANR (zachodniej). Takie rowy stanowiłyby jednocześnie zabezpieczenie terenów ANR przed wjazdem osób niepowołanych i jego zaśmiecaniem. Dzięki inicjatywie Sołtysa i Rady Sołeckiej Lasy Państwowe umieściły odpowiednie bariery i zamknięty został wjazd na ten teren od strony ul. Szkolnej. Niestety w trakcie budowy boisk „Orlik” powstała nowa „droga” na wysokości bramy budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół i ponownie samochody wjeżdżają na ten teren i wyrzucają gruz i śmieci. Wykonanie rowu odwadniającego po zachodniej stronie ul. Szkolnej stanowiłby jednocześnie zapieczenie terenu przed wjazdem niepowołanych samochodów.

Z poważaniem

/-/Karol Marchwiak

Dodaj komentarz